Voorwaarden

Verhuurvoorwaarden Rentabattery B.V.:

 

Artikel 1: Definities

 

Rentabattery: de besloten vennootschap Rentabattery B.V., hierna “Rentabattery”, die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een offerte aan of overeenkomst met huurder.

Aanvraag: een schriftelijk of mondeling verzoek van de huurder aan Rentabattery om huurobjecten van Rentabattery te huren.

Gegevens: van de offerte deel uitmakende afbeeldingen, tekeningen, schetsen, catalogi, beschrijvingen, berekeningen, programmatuur, hardware, software en dergelijke.

Huurder: de (rechts)persoon die met Rentabattery een overeenkomst heeft gesloten of een offerte heeft ontvangen of anderszins als wederpartij van Rentabattery optreedt, waarbij Rentabattery als verhuurder optreedt.

Huurobject: al het door Rentabattery verhuurde of te verhuren materiaal en apparatuur, zoals nader beschreven in de offerte en/of overeenkomst.

Huurprijs: het voor het huurobject door de huurder te betalen prijs.

Locatie: de in de overeenkomst aangegeven locatie waar het huurobject zal worden gebruikt.

Offerte: vrijblijvende op schrift gestelde aanbod door Rentabattery aan huurder.

Overeenkomst: de tussen Rentabattery en huurder tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de huur, koop, en/of levering van het huurobject en/of de dienst.

Schriftelijk: door middel van een papieren of digitaal document, afkomstig van (gevolmachtigde) vertegenwoordigers van Rentabattery en/of huurder.

Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurwoorden van Rentabattery.Artikel 2: Toepasselijkheid

 

1.       Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Rentabattery en op alle overeenkomsten die strekken tot het verhuren van producten, verlenen van diensten of verkopen van producten, die gesloten worden tussen Rentabattery en huurder.

2.       De door huurder gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Rentabattery.

3.       Afwijkingen en/of aanvullingen op de verhuurvoorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk tussen Rentabattery en huurder zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de opdracht waarbij de afwijkende biedingen worden gemaakt.

4.       De overeenkomst geeft de volledige inhoud weer van rechten en verplichten van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelingen afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

 

Artikel 3: Offertes

 

1.       Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Rentabattery op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

2.       Een offerte is geldig voor een periode van twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de offerte.

3.       Door Rentabattery verstrekte gegevens blijven eigendom van Rentabattery, mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Rentabattery niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden.

4.       De inhoud van alle bij offerte verstrekte gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch is nimmer bindend voor Rentabattery. Offertes zijn gebaseerd op de door huurder verstrekte informatie.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 

1.       Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Rentabattery een huurbevestiging heeft gemaakt dan wel een overeenkomst met huurder heeft gesloten.

2.       De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door Rentabattery is verzonden, dan wel het huurcontract door de huurder is ondertekend of op andere wijze is bevestigd.

3.       Huurder wordt geacht met de inhoud van de overeenkomst in te stemmen, tenzij hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk aan Rentabattery laat weten dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.


Artikel 5: Prijzen

 

1.       Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst. De prijzen zijn voorts exclusief transport, aflevering, ontmanteling, verzekering en service/onderhoud, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de offerte en/of overeenkomst.

2.       Indien prijzen of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutaverschillen, brandstoffen, invoerrechten, tol- en overtochtkosten en verzekeringstarieven, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak ook, heeft Rentabattery het recht de overeengekomen prijzen te verhogen.

3.       Rentabattery behoudt zich het recht voor een waarborgsom te rekenen voor het huurobject. De waarborgsom wordt in de betreffende offerte vermeld. De waarborgsom is niet met BTW belast, en wordt na afloop van de huurperiode uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort op rekening van huurder indien er geen schade, gebreken of overige redenen zijn om de waarborgsom in te houden.

4.       Indien de uitvoering van de overeenkomst door Rentabattery door het uitblijven van gegevens of instructie of andere bij huurder liggende oorzaken wordt vertraagd, is Rentabattery gerechtigd de prijzen te verhogen als vergoeding voor de extra kosten als gevolg hiervan.

5.       De huurprijs zal jaarlijks automatisch, zonder dat daarvoor enige aanzegging nodig is, jaarlijks per 1 januari worden herzien.

6.       Meerwerk wordt door huurder aan Rentabattery vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Rentabattery.

 

Artikel 6: Betaling

 

1.       Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Rentabattery bepaalde wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.       Als huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, na een sommatie tot betaling van Rentabattery, dan is huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is dan de wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.       Alle met de incasso van de door Rentabattery gefactureerde bedragen
gemoeide kosten (met inbegrip van de (buiten)gerechtelijke incassokosten) komen ten laste van huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van €250,- exclusief omzetbelasting.

4.       Huurder is bij of na het aangaan van de overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Rentabattery telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen zoals aangegeven door Rentabattery en/of zekerheid te stellen voor de nakoming van verplichtingen. Rentabattery is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen of op eventueel verstrekte zekerheden door huurder.

5.       Indien huurder nalaat om één of meer voorschotbetalingen aan Rentabattery te voldoen en/of weigert zekerheid te stellen voor de nakoming van verplichtingen jegens Rentabattery, kan Rentabattery het ter beschikking stellen van het huurobject (waaronder mede, doch niet uitsluitend wordt verstaan: gebruik, onderhoud en reparatie) opschorten totdat huurder één of meer voorschotbetalingen heeft voldaan of de gevraagde zekerheid heeft gesteld.

6.       Facturen worden geacht door huurder te zijn geaccepteerd, indien Rentabattery hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. Betwisting van de juistheid c.q. bezwaar tegen de factuur heeft geen schorsing van de betalingsverplichting van huurder tot gevolg.


Artikel 7: Huurperiode

 

1.       De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is in de orderbevestiging is opgenomen.

2.       Op de overeengekomen einddatum eindigt de huurperiode, en wordt huurobject binnen werktijden geretourneerd aan Rentabattery, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen.

3.       De huurperiode mag, zowel in schrift als telefonisch, door huurder worden verlengd, onder het voorbehoud van beschikbaarheid van het huurobject. Rentabattery behoudt zich het recht voor om verlenging al dan niet toe te staan.


Artikel 8: Transport

 

1.       Huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door huurder wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Huurder is verplicht het huurobject te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van het huurobject en de wijze van transport. Het huurobject dient zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

2.       Indien op verzoek van huurder bij het laden/lossen, aan- of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Rentabattery, geschiedt dit geheel voor eigen risico van huurder.

3.       Tenzij anders overeengekomen, dient huurder, indien is overeengekomen dat het huurobject door Rentabattery bij de huurder afgeleverd en/of opgehaald zal worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van het huurobject ter overeengekomen locatie. Indien huurder niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van het huurobject, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van huurder.

 

Artikel 9: Aflevering

 

1.       Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Rentabattery in
acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Rentabattery niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

2.       Bij overschrijding van de leveringstermijn is huurder echter gerechtigd om Rentabattery per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door Rentabattery.

3.       Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 9.1 overeengekomen of volgens artikel 9.2 gestelde) fatale termijn is huurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Rentabattery is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

4.       Rentabattery is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met huurder overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Rentabattery bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.

5.       De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op huurder:
a. wanneer huurder op een van de vestigingen van Rentabattery het huurobject in ontvangst neemt, of;

b. op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn bezorgd.

6.       Het bezorgen van het huurobject wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland, de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen.

7.       Huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van het huurobject. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Rentabattery het recht om het huurobject mee terug te nemen. Huurder zal dan toch de transportkosten verschuldigd zijn.

 

Artikel 10: Retournering

 

1.       Huurder dient ervoor te zorgen dat het huurobject op de einddatum van de huurperiode, binnen kantooruren, door Rentabattery opgehaald kan worden, of dat het huurobject bij een van de vestigingen van Rentabattery wordt ingeleverd.

2.       Gehuurde zaken worden na retourneming bij Rentabattery gecontroleerd op schade, functionaliteit en compleetheid.

3.       Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

4.       Bij het einde van de overeenkomst heeft Rentabattery het recht om eventueel door de huurder verschuldigde bedragen te compenseren met de waarborgsom.

5.       De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan al haar verplichtingen heeft voldaan.


Artikel 11: Verplichtingen huurder

 

1.       Huurder, diens personeel, hulppersonen en andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van huurder het huurobject bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige, aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat huurder ervoor in dat alle personen die het huurobject bedienen bekwaam zijn met betrekking tot deze bediening en beschikken over de
eventueel vereiste (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.

2.       Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurperiode indicatief is, heeft huurder na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.

3.       Huurder dient het huurobject op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Rentabattery te retourneren, in dezelfde staat als waarin hij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurperiode.

4.       Huurder verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen, en overige kosten die voortvloeien uit het gebruik van het huurobject door hem of derden, te zullen betalen.

5.       Huurder dient op zijn kosten er voor zorg te dragen dat hij, tijdig vóór de levering van het huurobject, beschikt over de eventueel benodigde vergunningen en goedkeuringen.

6.       Huurder verplicht zich ertoe Rentabattery te allen tijde toegang tot het
huurobject te verschaffen, aanspraken van derden op het huurobject af te wijzen en Rentabattery hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rentabattery.

7.       Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, het rondom plaatsen van hekken, etc., van het huurobject.

8.       Huurder is verplicht het dagelijks onderhoud aan het huurobject te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Rentabattery en zijn de kosten voor rekening van huurder. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan.


Artikel 12: Aansprakelijkheid huurder en verzekering

 

1.       Schade aan het huurobject, veroorzaakt binnen de huurperiode, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Rentabattery te worden gemeld.

2.       In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Rentabattery te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Rentabattery te overleggen.

3.       Bij diefstal of (economische) total loss van het huurobject, verplicht huurder zich de schade aan Rentabattery te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht huurder zich tot vergoeding van de  reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan of diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het huurobject. Daarnaast blijft huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Rentabattery geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, etc.).

4.       Huurder is verplicht om vanaf het moment van aflevering tot en met het
einde van de huurperiode het huurobject deugdelijk te verzekeren en
verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade. Indien huurder zelf voor het transport zorgdraagt, geldt de verplichting tot verzekering ook voor het transport.

5.       Huurder zal Rentabattery volledig schadeloosstellen en vrijwaren voor alle schade die zij lijden c.q. mochten lijden aan het huurobject ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door verlies, diefstal, opzet, grove nalatigheid of schuld van huurder of derden dan wel door enig (al dan niet verborgen) gebrek aan het huurobject, behoudens ingeval Rentabattery aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingendrecht inzake (producten)aansprakelijkheid.

6.       Huurder vrijwaart Rentabattery voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door de huurder van deze verhuurvoorwaarden of specifieke voorschriften van Rentabattery, dan wel het niet afdoende informeren door huurder van derden gebruikers bij het gebruik van het huurobject, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens aan Rentabattery.

7.       Voor rekening van huurder zijn de door of namens Rentabattery gemaakte
expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en/of reinigingskosten aan het huurobject. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van huurder wordt uitgevoerd, door een door Rentabattery aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Rentabattery wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, wordt een expertise door Rentabattery uitgevoerd.

8.       Huurder zal Rentabattery of de door Rentabattery ingeschakelde derden schadeloosstellen en vrijwaren voor schade die zij lijden c.q. mochten lijden door dood of letsel, schade aan andere eigendommen dan het huurobject van Rentabattery of schade aan eigendommen van derden, ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik van het huurobject gedurende de periode dat huurder hiervoor de verantwoordelijkheid draagt.

9.       Indien huurder zelf voor transport van het huurobject zorg draagt:

- is het transport van het object voor rekening en risico van
huurder;
- is huurder verplicht om het huurobject gedurende het transport deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade;
- zal huurder Rentabattery volledig schadeloos stellen en vrijwaren voor alle schade die zij of derden lijden c.q. mochten lijden, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door verlies, diefstal, opzet, grove nalatigheid of schuld van huurder of de door haar ingeschakelde transporteur(s);

- verklaart huurder op de hoogte te zijn van alle toepasselijke wet- en regelgeving die betrekking heeft op het vervoer van gevaarlijke stoffen en deze wet- en regelgeving te allen tijde te zullen eerbiedigen.


Artikel 13: Aansprakelijkheid Rentabattery

 

1.       De aansprakelijkheid van Rentabattery is uitdrukkelijk beperkt tot directe
zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan het huurobject of door opzet of grove schuld van Rentabattery. Tevens is de aansprakelijkheid van Rentabattery beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving en/of vertragingsschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.       Indien Rentabattery aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is haar aansprakelijkheid een maximum van €10.000 per gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen.

3.       Rentabattery is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat huurder het huurobject niet op de juiste wijze heeft aangesloten en/of gebruikt.

4.       Rentabattery is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rentabattery is uitgegaan van door of namens huurder verstrekte onjuiste  en/of onvolledige gegevens.


Artikel 14: Reclame

 

1.       Wanneer zich gebreken voordoen tijdens de huurperiode, dient huurder onmiddellijk na ontdekking van deze gebreken dit aan Rentabattery te melden, waarna huurder Rentabattery de mogelijkheid geeft de gebreken te verhelpen.

2.       Om het gebrek te verhelpen heeft Rentabattery de keuze uit:

- reparatie door Rentabattery en met zo weinig mogelijk en redelijkerwijze uitvoerbare vertraging;

-  vervanging van het huurobject.

3.       Als het huurobject uitvalt of een defect heeft door behoorlijk, normaal gebruik of redelijke slijtage of de ontwikkeling van een inherent gebrek of een gebrek dat niet is vast te stellen door een redelijk onderzoek, komen de kosten voor  reparatie voor rekening van Rentabattery.

4.       Als het huurobject uitvalt of een defect heeft door onbehoorlijk, ondeskundig gebruik of anderen reden (zoals, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden) waarop Rentabattery geen invloed heeft, komen de kosten voor reparatie voor rekening van huurder.

5.       Als er een deskundigenonderzoek nodig is om de oorzaak van de uitval of het defect te bepalen en de deskundige concludeert dat het niet toe te schrijven is aan een oorzaak die binnen de invloedsfeer van Rentabattery valt, draagt huurder de kosten van het deskundigenonderzoek.

6.       Indien reparatie niet uitvoerbaar is ondanks redelijke inspanningen van Rentabattery en indien een vervangend huurobject niet beschikbaar is tegen redelijke kosten (naar het oordeel van Rentabattery), mag Rentabattery de huur onmiddellijk beëindigen en heeft zij geen enkele aansprakelijkheid jegens de huurder voor die beëindiging of voor enig gevolg van die uitval, het defect of die beëindiging, behoudens bij opzet of grove nalatigheid zijdens Rentabattery waardoor het gebrek aan het huurobject is veroorzaakt.

7.       Huurder mag niet zelf reparaties uitvoeren of een derde inschakelen om reparaties te verrichten, tenzij Rentabattery vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Reparaties geschieden in overeenstemming met de  standaardpraktijk van Rentabattery.

 

Artikel 15: Locatie

 

1.       Indien van toepassing, dient huurder op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening alle vereiste vergunningen en toestemmingen van de relevante instanties te verkrijgen voor het plaatsen en gebruik van het huurobject.

2.       Huurder dient ervoor te zorgen dat de bodemcondities op de locatie geschikt zijn geschikt is voor verplaatsing van het huurobject. Als de conditie van de grond om welke reden dan ook ongeschikt is, dient huurder op eigen kosten rijplaten of vergelijkbare middelen leveren en op een geschikte positie te leggen zodat het huurobject erover kan worden verplaatst of erop kan worden gebruikt.

3.       Plaatsing van het huurobject dient te gebeuren conform de door Rentabattery opgegeven instructies, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, de afstanden tot omringende gebouwen en/of objecten, bodemcondities en bescherming tegen inslag van vocht en stof.

4.       Huurder heeft onderzoek gedaan naar de kansen op overstromingen (door hoogwater, springvloed uit oever tredende rivieren of anders) en kan Rentabattery bevestigen dat de kansen, op locatie waar de batterij geplaats wordt, hierop niet aanwezig zijn.

5.       Het huurobject mag niet gebruikt worden om zaken op te bevestigen of tegenaan te plaatsen.

6.       Als het huurobject wordt aangesloten op voorzieningen van huurder, waaronder maar niet aansluitend, elektra, gelden de volgende eisen:

-          De voorzieningen voldoen aan alle wettelijke richtlijnen en keuringen.

-          Alle aansluitingen dienen binnen redelijke straal aanwezig te zijn.

-          Huurder is verantwoordelijk voor de compatibiliteit van het huurobject met de voorzieningen.

7.       Huurder zorgt dat de locatie waar Rentabattery de werkzaamheden zal verrichten vrij van obstakels is op het moment dat Rentabattery aanvangt met de werkzaamheden.

8.       Huurder dient ervoor te zorgen dat de locatie waar een elektrische installatie geplaatst wordt vlak is en de ondergrond droog is.

9.       Huurder dient ervoor te zorgen dat geen onderdelen van de elektrische installatie in contact met elektrisch geleidend materiaal kunnen komen.

10.   Huurder dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van Rentabattery behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van de door Rentabattery te verrichten werkzaamheden geen vertraging ondervindt.

11.   Indien de door Rentabattery te verrichten werkzaamheden toch vertraging oplopen door omstandigheden als beschreven in voorgaande artikelen, dient huurder de daarmee veroorzaakte schade en kosten aan Rentabattery te vergoeden, mits deze omstandigheden aan huurder kunnen worden toegerekend.


 

Artikel 16: Service

 

1.       Rentabattery is op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar voor het opvolgen van storingen en assistentie op afstand met betrekking tot het gebruik van huurobject.

2.       24/7 storingsservice behoort niet standaard tot de dienstverlening van Rentabattery. Indien dit door huurder gewenst is, worden de condities in een separate overeenkomst vastgesteld, en in de huurovereenkomst opgenomen.


Artikel 17: Overmacht

 

1.       Rentabattery is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht.

2.       Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van Rentabattery uit de overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en die niet aan Rentabattery kunnen worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen, maar niet uitsluitend: brand, oorlog(-sdreiging), (dreiging van) terrorisme, stakingen, blokkades, rellen of andere ordeverstoringen, brandstofgebrek, energiegebrek, vervoersbeperkingen, bedrijfsongevallen, ziekte van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken werknemers van Rentabattery en/of door haar ingeschakelde derden, weersomstandigheden, natuurrampen, quarantainemaatregelen, beperkingen bij het verlenen van vergunningen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers en/of vervoerders, beperkende overheidsmaatregelen, storingen en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.

3.       Bij overmacht is Rentabattery bevoegd de uitvoering van de overeenkomst drie maanden op te schorten, hetzij direct (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat er voor Rentabattery een verplichting tot enige ongedaanmaking of schadevergoeding ontstaat.

4.       Indien als gevolg van de overmacht de opschorting, zoals in lid
3 genoemd, langer dan drie maanden duurt, dan is huurder
bevoegd Rentabattery voor de keuze te stellen om alsnog over
te gaan tot uitvoering van de overeenkomst dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Indien de overmacht slechts
voor een deel de uitvoering van de overeenkomst verhindert, dan
is huurder slechts bevoegd de overeenkomst voor dat gedeelte te
ontbinden. Bij ontbinding ontstaat er geen ongedaanmakingsverbintenis of schadevergoedingverbintenis voor Rentabattery.

5.       Indien ten tijde van het intreden van overmacht Rentabattery
reeds (gedeeltelijk) uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst, is Rentabattery gerechtigd een en ander te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

 

Artikel 18: Annulering

 

Huurder kan, tenzij anders is overeengekomen, de overeenkomst tot twee weken voor tijdstip van de terbeschikkingstelling van het huurobject schriftelijk kosteloos annuleren, tenzij hier in de offerte uitdrukkelijk een andere termijn voor is opgenomen. Bij het bevestigen van een offerte gaat huurder akkoord met de annuleringskosten zoals hieronder weergegeven:

 

-          20% van het orderbedrag, wanneer annulering plaatsvindt uiterlijk 14 dagen voor het tijdstip waarop het huurobject aan huurder ter beschikking gesteld wordt.

-          50% van het orderbedrag, wanneer annulering plaatsvindt uiterlijk 7 dagen voor het tijdstip waarop het huurobject aan huurder ter beschikking gesteld wordt.

-          80% van het orderbedrag, wanneer annulering plaatsvindt tussen 7 en 1 dagen voor het tijdstip waarop het huurobject aan huurder ter beschikking gesteld wordt.

-          100% van het orderbedrag, inclusief eventueel gemaakte transportkosten, indien de annulering plaatsvindt op de dag waarop het huurobject aan huurder ter beschikking gesteld wordt.

 

Artikel 19: Derdenbeding


1.       Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Rentabattery te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.

2.       Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige overeenkomst zal huurder het huurobject op eerste verzoek aan de hiervoor bedoelde derde afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Rentabattery jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

3.       Indien de situatie van sub 2 zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door huurder zou willen continueren, is huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst onder gelijkluidende condities.

4.       Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

5.       Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door huurder noch door Rentabattery worden herroepen.

 

Artikel 20: Promotie

Bij het ondertekenen van de offerte geeft huurder Rentabttery toestemming om eventueel gemaakte beelden op locatie van huurder te gebruiken voor promotiedoeleinden. Hieronder vallen o.a. het plaatsen van beelden op social media, op de eigen website, of het gebruiken van beelden voor bijvoorbeeld flyers, brochures en posters. Na het accepteren van de opdracht en de ontvangst van de opdrachtbevestiging, heeft huurder maximaal 3 dagen de tijd om schriftelijk bezwaar te maken op gebruik aan Rentabattery. Na deze termijn komt het bezwaar op gebruik automatisch te vervallen.Artikel 21: Toepasselijk recht

 

1.       Op alle overeenkomsten waarbij Rentabattery partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2.       Eventuele geschillen over de interpretatie of nakoming van de overeenkomst tussen Rentabattery en huurder en/of algemene voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

 

Laatst gewijzigd: 22 oktober 2022, Schiedam